<< Back

This job listing is no longer active.
Please use our Environment Jobs Search to find current vacancies.

Title

Stipendiat i terrestrisk okosystem responsar pa klimaendringar og effektar for akkumulering karbon i jord

Posted
Reference   (Please mention Stopdodo/Environment Jobs in your application)
Sectors Nature Conservation, Ecology, GIS
Location
Salary (Minimum)
0
Salary (Maximum)
0
Type Fixed Term and Permanent Roles
Status Full Time
Level Mid Level
Deadline 14/06/2020
Company Name Bjerknes Centre for Climate Research
Contact Name
Website Further Details / Applications
Bjerknes Centre for Climate Research logo
Also Listing:
Description

Ved Institutt for biovitenskap og Bjerknessenteret for Klimaforskning er det ledig ei stilling som stipendiat innan økosystem responsar. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning). Stillinga er knytt til tema omkring forståinga av påverknaden av klimaendringar, menneskeleg aktivitet og naturleg suksesjon på økosystems samansetning, artsmangfald, terrestrisk jordkjemi og lagring av karbon i jord på lang og kort tidsskala.

Terrestriske økosystem spelar ein viktig rolle i jordas karbonbalanse. Terrestriske økosystem på middels til høge breddegrader er viktige i prosessane omkring karbonlagring og karbonbalansen. Dette prosjektet vil nytta både empiriske data og modellar for å få data og kunnskap om terrestriske økosystem si karbonlagring i ulike terrestre økosystem på høge breddegradar. Hovudfokuset i prosjektet ligg i å utnytte organiske avsetningar og deira akkumulering av karbon og alder for å forstå korleis karbon akkumuleres i jord i desse økosystema. Per i dag har vi for lite kunnskap og data om mønster og detaljar i desse prosessane. Viktige økosystem er ulike typar skog, ope landskap (lynghei, enger og våtmarksområde) med ulik grad av menneskelig påverknad og regionalt klima.

Vi vil bruke ulike metodar for å forstå mønster og prosessar som påverkar karbonlagring og kan gi oss kunnskap – det kan vere radiokarbondateringar, analysar av pollen og plantemakrofossil og modellering av økosystem ved bruk av data frå ulike lokalitetar i Skandinavia. I tillegg vil det vere sterk fokus på statistisk analyse der studenten vil få god opplæring i bruk av verktøy slik som R.

PhD studenten vil ha moglegheit til å skaffe seg kunnskap i ulike disiplinar og metodar slik som paleoøkologi, jordkjemi og økosystem modellering som vil vere viktig for framtidige jobbmoglegheiter.

Add to My Account
<< Back