<< Back

This job listing is no longer active.
Please use our Environment Jobs Search to find current vacancies.

Title

Postdoktor i havisdynamikk

Posted
Reference   (Please mention Stopdodo/Environment Jobs in your application)
Sectors Hydrology, Hydrogeology, Water Resources
Location Norway - Europe
Type Fixed Term and Permanent Roles
Status Full Time
Level Mid Level
Deadline 15/06/2014
Company Name Polarinstituttet
Contact Name
Website Further Details / Applications
Polarinstituttet  logo
Also Listing:
Description

Norsk Polarinstitutt driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåkning i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge internasjonalt i flere sammenhenger og er Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis. Polarinstituttet er underlagt Miljøverndepartementet og har ca. 160 ansatte i Tromsø, på Svalbard og i Antarktis.

 

Postdoktor i havisdynamikk

Norsk Polarinstitutt har ledig midlertidig stilling som postdoktor i havisdynamikk tilknyttet prosjektet Norwegian Young Ice (N-ICE2015). Stillingen er plassert i seksjon for hav og havis, forskningsavdelingen, og har en varighet på 2 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år, avhengig av finansiering.

 

Arbeidsoppgaver

Prosjektets mål er å gi bedre forståelse av havissystemet i Polhavet. N-ICE2015 omfatter en seks måneder lang fartøybasert ekspedisjon i området nord for Svalbard etterfulgt av prosessering, analyse og publisering av resultatene i forskningsartikler, på konferanser og i åpne databaser.


Den som tilsettes skal studere den arktiske havisens dynamikk gjennom å bruke både satellittbaserte fjernmålingsteknikker og feltobservasjoner og resultatene vil bli sammenlignet med numeriske modeller. Hensikten vil være å forbedre vår forståelse av havisens drift og deformasjonsprosesser og hvordan disse kan overvåkes og varsles.


Driften av havisen i løpet av N-ICE2015 vil bli overvåket av ”synthetic aperture radar” (SAR)-satellitter og et nettverk av målebøyer plassert på isen. Målingene vil bli sammenlignet med samtidige målinger av havisens massebalanse, samt meteorologiske og oseanografiske observasjonsdata. Dette skal bidra til å forbedre kunnskapen om hvordan faktorer som ujevnheter i isens over- og underflater, samt vind, påvirker påliteligheten til numeriske klima- og varslingsmodeller for havis.


Kunnskap om havisens drift er viktig fordi den påvirker navigasjonen til skip i isbelagte farvann og andre havinstallasjoner, som offshoreplattformer. Forskningen vil derfor bli gjennomført i nært samarbeid med Norsk Istjeneste ved Norges Meteorologiske Institutt i Tromsø. Norsk Istjeneste har ansvar for kartlegging av havis i europeisk Arktis mellom Øst-Grønland og Karahavet, med spesielt fokus på Svalbard. Samarbeidet med den operative istjenesten vil gi mulighet for omfattende validering og tilbakemeldinger fra marine brukere av dataene. Resultatene skal publiseres i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter.

 

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves høyere utdanning med fullført doktorgrad i fysikk, oseanografi, satellittfjernmåling, geofysikk, meteorologi eller annen aktuell fagretning. Vi søker en person med genuin interesse for ulike metoder for satellittfjernmåling og vitenskapelige teknikker som kan anvendes umiddelbart på andre lignende problemstillinger.

 

Kandidaten kommer til å jobbe med heterogene og store datasett, derfor er inngående kunnskap om databehandling, spesielt satellittdata og velfundert bruk av dataverktøy (for eksempel statistiske, matematiske verktøy og programmering) nødvendig. God erfaring med havisforskning og havismodeller anses som en fordel. Publisering av resultater er svært viktig og evne til dette må kunne dokumenteres gjennom nylig publiserte artikler i høyt rangerte tidsskrifter.

 

Erfaring fra feltarbeid, spesielt i polare strøk eller isdekte områder er ønskelig. N-ICE2015-prosjektet omfatter en seks-måneders ekspedisjon i første del av 2015. Søker må ha mulighet til å være med på RV Lance i Polhavet i en eller flere perioder med varighet på inntil seks uker. Nødvendige kurs i feltsikkerhet og instrumentopplæring gjennomføres før avreise.

 

Vi søker en positiv, motivert, samarbeidsvillig og tilpasningsdyktig person med gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.

 

Generelt

Arbeidssted er Tromsø. Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ i kode 1352 postdoktor, lønnstrinn 57-64 (p.t. kr 473 400 – 538 700 per år), avhengig av kvalifikasjoner. Tiltreding er ønskelig fra 1. oktober 2014.

 

Forskningsavdelingen ved Norsk Polarinstitutt er svært mangfoldig, både med tanke på faglige interesser og nasjonaliteter. Arbeidspakken på havisdynamikk i N-ICE2015 er et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt og Norges Meteorologiske Institutt. Besøk til og samarbeid med nasjonale og internasjonale prosjektpartnere må påregnes.

 

Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Ingen kan tilsettes i mer enn en åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn og kvinner oppfordres til å søke stillingen.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til forsker Gunnar Spreen, e-post:spreen@npolar.no, tlf. 77 75 05 06, leder for Senter for Ice, Climate and Ecosystems (ICE) Harald Steen, tlf. 77 75 05 31, e-post: steen@npolar.no, leder av  Norsk Istjeneste ved Meteorologisk Institutt Nick Hughes, tlf. 77 62 13 15, e-post: nick.hughes@met.no, eller vår forskningsdirektør Nalan Koc, tlf. 77 75 05 30, e-post: koc@npolar.no.

Add to My Account
<< Back