<< Back

This job listing is no longer active.
Please use our Environment Jobs Search to find current vacancies.

Title  

Harvesting Site Supervisor, North West Wales

Reference   Post Number: 101551  (Please mention Stopdodo/Environment Jobs in your application)
Sectors   Nature Conservation (Terrestrial Ecology)
Location   Wales (North)
Town/City   Dolgellau or Aberystwyth
Salary   £21,998, Work pattern: 37 hours per week, Fixed term appointment of 100 weeks
Type   Fixed Term and Permanent Roles
Status   Full Time
Level   Mid Level
Deadline   31/01/2017
Company Name   Natural Resources Wales
Contact Name  
Website   Further Details / Applications
Directory Entry : Jobs with Natural Resources Wales. NRW is the largest Welsh Government Sponsored Body - employing 1,900 staff across Wales with a budget of £180 million. We were formed in April 2013, largely taking over the functions of the Countryside Council for Wales, Forestry Commission Wales and the Environment Agency in Wales, as well as certain Welsh Government functions.
Also Listing:
Description  

Job Purpose: Make a positive contribution to the Welsh Government Woodland Estate through careful supervision of sustainable forest harvesting.  Supervise harvesting contracts to ensure they run in a safe and environmentally responsible way. Supervise the annual felling programme in forest blocks throughout the Dyfi area, monitoring weekly timber stocks and raising site problems with the Harvesting Contracts Manager.

Job Specific Criteria:

1)    ESSENTIAL: Experience in forestry or supervision

2)    DESIRABLE: Experience in all Microsoft office applications and MyNRW.

3)    DESIRABLE: A sound knowledge of forest operations and health, safety and environmental implementation.

4)    DESIRABLE: The ability to use Geographic Information Systems to make maps that illustrate forest operations.

5)    ESSENTIAL – A full driving licence

Welsh Language Requirements:

Due consideration has been given to the Welsh language requirements for the post and the existing skills within the team.  Taking this into consideration the Welsh language skills required for the post are at Level 3. 

For further information and how to apply, please visit our website.

If you have any queries please contact:

Tom Drewett, tom.drewett@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk, 07500 095574

 

 

Goruchwyliwr Safleoedd Cynaeafu, Gogledd Orllewin Cymru 

Lleoliad: Dolgellau neu Aberystwyth

Rhif y swydd: 101551 

Pwrpas y swydd: Gwneud cyfraniad cadarnhaol at Ystad Goed Llywodraeth Cymru trwy oruchwylio’n ofalus y gwaith o gynaeafu coedwigoedd yn gynaliadwy. Goruchwylio contractau cynaeafu er mwyn sicrhau eu bod yn gweithredu mewn modd diogel ac amgylcheddol gyfrifol. Goruchwylio’r rhaglen gwympo flynyddol mewn blociau coedwigoedd yn ardal Dyfi, monitro stociau pren yn wythnosol a chrybwyll problemau’n ymwneud â’r safle gyda’r Rheolwr Contractau Cynaeafu. 

Meini prawf penodol y swydd:

1)    HANFODOL: Profiad mewn coedwigaeth neu oruchwyliaeth.

2)    DYMUNOL: Profiad yn holl raglenni Microsoft Office a MyNRW.

3)    DYMUNOL: Gwybodaeth gadarn am weithrediadau coedwig, iechyd a diogelwch a gweithredu amgylcheddol.

4)    DYMUNOL: Y gallu i ddefnyddio Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol i lunio mapiau sy’n darlunio gweithrediadau coedwig.

5)    HANFODOL – Trwydded yrru lawn. 

Anghenion yr Iaith Gymraeg:

Rhoddwyd ystyriaeth briodol i ofynion yr iaith Gymraeg o safbwynt y swydd a sgiliau presennol y tîm. Gan ystyried hyn, y sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer y swydd hon yw Lefel 3. 

Gwybodaeth Hysbyseb Swydd

Math o Gytundeb: Swydd dros dro am 100 wythnos

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £21,998

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 31 Ionawr 2017

Am ragor o wybodaeth a sut I wneud cais, ymwelwch a’n gwefan.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â: Tom Drewett, tom.drewett@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07500 09574.

 

 

 

 

 

 

<< Back